Weikamperweg 120

Hoenderloo (GLD), The Netherlands

Email: info@droneq.nl

 

Curious for the possibilities?

Would you like to know more about DroneQ Robotics? Or would you like to know what DroneQ can do for you? Complete the contact form and we will contact you as soon as possible, because we’d love to get in contact with you and discuss possibilities.

GENERAL CONDITIONS

1       DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Wijzigingsdatum:         01-03-2019

Opdrachtnemer:          DroneQ

Opdrachtgever:           de wederpartij van Opdrachtnemer

Opdracht:                   de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en DroneQ te bepalen werkzaamheden of software en/of hardware leveringen die door de DroneQ geleverd moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

2       ALGEMEEN

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen DroneQ en Opdrachtgever(s), waarop DroneQ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met DroneQ, waarbij derden betrokken worden.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

3       OFFERTES

 1. Offertes van DroneQ zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is gegeven.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten  alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.
 3. De door DroneQ gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
 4. DroneQ is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 5. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is DroneQ er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DroneQ anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht DroneQ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4       TER BESCHIKKING STELLING VAN INFORMATIE EN MEDEWERKING

Opdrachtgever verstrekt DroneQ tijdig alle documenten, informatie en contacten, goedkeuringen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

5       UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. DroneQ voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft DroneQ het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit uitsluitend met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 3. DroneQ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.
 4. DroneQ is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
 5. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan DroneQ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Als door DroneQ of door DroneQ ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6       WIJZING VAN OPDRACHT

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen  tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
 2. Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt DroneQ de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever in rekening. DroneQ mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 3. In afwijking van lid 1. brengt DroneQ geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan DroneQ kunnen worden toegerekend.

7       CONTRACTDUUR, UITVOERINGTERMIJN

 1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij in de offerte schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever DroneQ dus schriftelijk in gebreke stellen.
 3. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

8       TARIEVEN

 1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt DroneQ zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.
 2. In het tarief van DroneQ zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Eventuele reis- en verblijfkosten declareert hij volgens afspraken in de offerte.
 3. Bij alle offertes brengt DroneQ alleen de werkelijk bestede tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, declareert hij na overleg met Opdrachtgever.
 4. Prijzen van geleverde software en Onderhoud en Ondersteuning worden in de offerte gespecificeerd.
 5. Bedragen zijn exclusief BTW.
 6. Als DroneQ met Opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is DroneQ niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 7. DroneQ mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
 8. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag DroneQ de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.
 9. DroneQ zal Opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief,  inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.
 10. Gaat Opdrachtgever niet akkoord met de door DroneQ geplande verhoging van meer dan het maximaal door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorafgaande jaar, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van DroneQ genoemde ingangsdatum van de verhoging.
 11. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

9       BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Betaling moet binnen twee weken (14 dagen) na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij in de offerte anders is overeengekomen. DroneQ behoud zicht het recht voor de betalingsvoorwaarden tussentijds te wijzigen en zulks bij de Kamer van Koophandel te deponeren.
 2. Bij verlengingen van onderhouds- en ondersteuning contracten van geleverde software en/of hardware dient de betaling van de verschuldigde kosten vóór het verstrijken van de verlenging ingangsdatum voldaan te zijn.
 3. Voor Cloud diensten en cloud based solutions dient de betaling van de verschuldigde kosten vóór aanvangsdatum en of ingangsdatum van de cloud diensten en/of cloud based solutions voldaan te zijn.
 4. Na de vervaldatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft DroneQ het recht 2% rente te berekenen. DroneQ berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald.
 5. DroneQ heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. DRONEQ kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. DroneQ kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van DroneQ op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 7. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door Opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
 8. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

10   EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door DroneQ geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van DroneQ totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
 3. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet Opdrachtgever DroneQ daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven.
 5. De door DroneQ geleverde zaken, die volgens lid 1. van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Wil DroneQ zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan DroneQ – of door deze aan te wijzen derden-  om alle locaties waar de eigendommen van DroneQ zich bevinden te betreden  om deze zaken terug te nemen.
 7. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

11   ONDERZOEK, RECLAMES EN KLACHTEN

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet Opdrachtgever binnen twee maanden na factuurdatum en uiterlijk binnen drie maanden na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan DroneQ. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat DroneQ er adequaat op kan reageren.
 2. Als een klacht terecht is, verricht DroneQ de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
 3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is DroneQ aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 15.
 4. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

12   OPZEGGING

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door DroneQ, zal DroneQ in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor DroneQ extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij DroneQ anders aangeeft.
 2. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

13   OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. DroneQ is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst DroneQ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van DroneQ kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is DroneQ bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van DroneQ kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DroneQ op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien DroneQ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien DRONEQ tot opschorting of ontbinding overgaat, worden de schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan afgehandeld volgens normale schaderegels van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is DroneQ gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is DroneQ gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

14   TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

 1. Als DroneQ aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet Opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt Opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Als Opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag DroneQ de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

15   AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft DroneQ een inspanningsverplichting. Indien DroneQ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. DroneQ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat DroneQ is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. DroneQ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DroneQ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DroneQ toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. DroneQ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Als DroneQ aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van DroneQ in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 5. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de DroneQ of zijn leidinggevenden en ondergeschikten.
 6. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever. DroneQ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor wijzigingen die de software en/of hardware leveranciers doorvoeren in relatie tot hun producten en/of diensten waaronder maar niet gelimiteerd tot gebruikersvoorwaarden, licentie voorwaarden, End-of-Live (EOL)/End-of-Sales, End-of-Support, support voorwaarden, et cetera.

16   VRIJWARINGEN

Opdrachtgever vrijwaart DroneQ voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DroneQ toerekenbaar is. Indien DroneQ uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden DroneQ zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DroneQ, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DroneQ en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

17   OVERMACHT

 1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
 3. DroneQ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Is DroneQ op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

18   GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
 2. Moet DroneQ volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

19   INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

 1. DroneQ behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. DroneQ heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

20   GESCHILLEN

 1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende  overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.
 2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

21   TOEPASSELIJK RECHT

Op elke opdracht tussen DroneQ en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer Opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

22   WIJZIGINGEN

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.

COMPLIANCE STATEMENT

DroneQ, its employees and/or (sub) contractors, hereinafter referred to as “DroneQ”, shall:

 • … At all times ensure the proper active security of its computer equipment and IT infrastructure, including but not limited to up-to-date antivirus, (personal) firewall, intrusion Prevention System, anti-malware, the most recent Patches and can use secure email communication and secure file sharing.
 • … At all times refrain from engaging in activities that could harm the data protection, general interests and reputation of DroneQ and its partners and/or customers in any manner, and make maximum efforts to avoid loss of data from DroneQ and or its partners and/or customers. In this context, DroneQ will confirm itself with the codes of conduct, house rules, clothing regulations and other relevant rules of DroneQ and/or its partners and/or customers and strictly comply with them.
 • … Actively support, propagate and act on the protection of internationally proclaimed human rights. This includes but is not limited to basic human rights, social justice and cultural diversity. DroneQ will not take on activities such as discrimination in any form, child labor or forced employment.
 • … Refrain from any unethical behavior, including extortion and bribery, and to prevent all forms of corruption. Any form of compensation, remuneration, donations or other benefits that may have any influence on decision-making or imaging of DroneQ and/or its partners and/or customers is strictly prohibited.
 • … Make maximum efforts to protect the environment and environmental protection at all times. DroneQ will strive to recycle, re-use or redecorate products and materials. DroneQ will make maximum efforts to limit the printing of documents and to use environmentally relieving paper where possible, as well as limiting the use of water, energy and the production of waste.
PRIVACY STATEMENT

The privacy of our customers and partners is important for DroneQ. We only use your personal information to manage your account, deliver our products and services to you, and inform you of our products and services, to the extent you have granted permission to do so. We attach great importance to the protection, confidentiality and integrity of your personal data and will do everything reasonably possible to protect it. This privacy statement provides an overview of what personal information we collect when you take away from us products and services, why we need this information and how we use it.

 

OUR SERVICES

We provide drone operation services, software and hardware from suppliers, consulting services, installation and implementation services, training and education and support services. This privacy statement applies to these services.

 

WHICH PERSONAL DATA IS COLLECTED

We need certain personal information to provide you with the best possible products and services and to inform you about our products and services. Some of this information is provided directly by you, for example when you create an account or request a quote. When you request an account or a quote, we process the following information:

 • Name and surname;
 • Salutation (Mr./Ms. etc.);
 • E-mail address;
 • Fixed and mobile telephone number;
 • Business address;
 • Company name;
 • Business Unit;
 • Function
 • Payment and billing information, such as bank account number, KvK number and VAT number;

 

RPAS OPERATIONS

The following shall be observed for flying at the top of contiguous buildings. The following points are also indicated in the flight plan or flight mission:

 • At least 7 (seven) weeks in advance, the municipality and the government concerned will be informed of the flight to be carried out. The flight plan, flight mission and risk analysis are also provided to both institutions. (the municipality will publish the planned flight.)
 • At least 6 (six) weeks in advance, residents are informed of the flight to be carried out. Residents will also have the opportunity to lodge any objection.
 • At least 4 (four) weeks in advance, an information meeting will take place. During this meeting, the residents concerned will be fully informed of the flight to be carried out. Among other things, the following is reported:

DroneQ Aerial Services may process personal data on the basis of complying with an agreement with customers. However, photos of persons may in some cases fall under the category of biometric data and in that case are special personal data. There are other rules for this. In that case, complying with an agreement is not sufficient reason to be able to process this data.

DroneQ Aerial Services can use agreements with both the owner of the building and the building user in which permission is given that images showing personal data may be processed. Consent is in all cases valid reason to be able to process personal data. The use of a controlled ground area prevents unauthorized people from entering the flight area. This also reduces the risk of people being photographed against their will (although unintentionally).

Each photo taken uses a blurring tool to make windows, faces, license plates and other personal data unrecognizable. However, the removal of personal data is also covered by the processing of personal data. This is why it still takes a valid reason to process this personal data. Of course, the residents have the right to get (limited) access to the images made.

 

THIRD PARTIES

We also exchange information with accountants and bookkeepers and third parties such as partners with whom we work together. Although our partners may change, these are especially vendors of software and hardware, distributors that represent these vendors.

 

COOKIE POLICY

We use cookies on our website solely to improve the user experience. We do not share the information collected by third parties. Cookies are text files that are placed on your device to collect and analyze standard Internet log information and visitor behavior information. You can always manage your cookie preferences yourself through your browser settings.

 

HOW ARE YOUR PERSONAL DATA USED?

We use your personal information solely for the purposes for which it was collected and, where appropriate, to comply with legal obligations. We use your personal information for the following purposes: execution of the agreements. We process your personal information solely to provide the products and services of your choice.

 

COMMUNICATION

We use your information to communicate with you in connection with our services via e-mail, text messages or other electronic media. You will receive invoices from us and we can communicate with you to confirm your account, support on the products and services we provide and invite you to participate in customer satisfaction surveys and events.

 

MARKETING

We would like to inform you via email, SMS or other electronic media about our products and services, or those of other companies (as far as you have granted permission). You have the right to unsubscribe at any time for this information provision. Depending on your preferences, you can unsubscribe, change your settings directly on-line, or contact DroneQ via info@droneq.nl to do this for you.

 

SECURITY, SECURITY AND LITIGATION

We use your information to ensure the safety, integrity and protection of our products, services and customers. We process your data for the detection and prevention of fraud, theft and other misuse of our services. If applicable, we may use your information in the context of dispute resolution, to enforce the agreement with you, to enforce our rights to third parties, or to defend ourselves against any claims or allegations made by third parties.

 

LEGAL OBLIGATIONS

We may process your information in order to comply with legal obligations, such as the administration of records or to comply with legitimate requests from competent authorities (for example, police and/or justice).

 

SUPPORT

If you submit support requests regarding any of our products or services, there is a chance that we will have to process personal data, such as your name, customer ID etc. To resolve the problem. We also process your personal information for some internal operational processes, for example when we transfer customer data to a new storage environment.

 

EXECUTION OF BUSINESS PROCESSES AND INTERNAL MANAGEMENT

In order to carry out our business, we use your personal data for general business processes. For example, We process your data for archival purposes, company insurance, management reports, audits and other administrative purposes.

 

PARTS OF YOUR DATA

We share your personal information with third parties such as suppliers and distributors and other partners, depending on the products and services you take from us. We share your information:

 • To the extent necessary to carry out our operations, to provide our services and our partner services.
 • This includes the ability to provide support and to communicate with you in relation to our services;
 • In cases where you have expressly given us permission to do so;
 • If we are lawfully requested to do so in the context of law enforcement, for example for investigations into illegal activities;
 • To maintain our agreement with you where appropriate. For example, if an invoice is not met, we may share your information with a collection agency;
 • To enforce our rights to third parties or to defend ourselves against any claims or allegations made by third parties;
 • To ensure the security, integrity and protection of our services.

To provide our services to you, we use, for example, storage media, administration, marketing and the prevention of fraud. The sharing of data within the company takes place exclusively for our business activities, our service to you and as described in this privacy statement.

 

WHERE IS YOUR PERSONAL DATA STORED?

For hosting and support your personal data are stored in the European Union. Your personal data is mainly processed by our staff at our head office in the Netherlands. To the extent that we transmit personal data to a country outside the European Union or an international organisation, we ensure that this is done exclusively to those countries and organisations that guarantee adequate protection of your data and rights in accordance with the General Data Protection Regulation (AVG), or if otherwise permitted under the AVG. If you would like to receive more information about the guarantees we have implemented, please contact our Service Desk.

 

RETENTION PERIOD OF YOUR PERSONAL DATA

We retain your personal information only as long as necessary for the purposes for which it is collected or used and/or as long as it is required by law. If you do not use your account for 6 months, it will be deleted. In that case, we no longer actively use your account information, for example, to inform you about our products and services. If you wish to cancel your account, please contact the DroneQ via info@droneq.nl. After termination, your personal data will be deleted immediately, but with the exception of the information we are legally obliged to keep. For example, we are legally obliged to retain data such as copies of invoices for seven years.

 

MANAGEMENT OF YOUR PERSONAL DATA

You can view and edit your personal information directly through your personal account. For example, you can always choose in your account settings whether or not you wish to receive newsletters from us. How this personal data can be managed by you depends on the products and services you use. If you are unable to view, correct or delete certain personal data, if you wish to receive a copy of your personal data or if you wish to submit a request for limitation of processing, please contact DroneQ at info@droneq.nl. We respond within 5 working days of receipt of such requests.

 

LEGAL BASE

We collect and process your personal data only when we have a legal basis for this. The following bases apply:

 • The processing is necessary for the execution of your agreement;
 • The processing is necessary for the representation of our legitimate business interests, for example i) to be able to carry out our business activities; ii) for certain forms of direct marketing and profiling; iii) to detect or prevent fraud or misuse of our services; Or IV) for the security of our network and systems;
 • The processing is necessary to comply with a legal obligation, such as the retention of administrative data or to share certain information after a police command for criminal investigations;
 • If you have expressly given us permission for a processing, for example for sharing data with partners for commercial purposes.

When the operation is based on permission, you have the right to withdraw your consent at any time. In that case, we will terminate the processing of your data. The revocation of the consent does not alter the lawfulness of the processing on the basis of consent before the withdrawal thereof.

 

QUESTIONS AND COMPLAINTS

If you have any questions about how we use your personal information, please contact DroneQ at info@droneq.nl. You can also contact our data protection officer via info@droneq.nl

You have the right at all times to lodge a complaint with the authority on personal data.

 

RESPONSIBLE AUTHORITY

DroneQ is located at Hoenderloo, Weikamperweg 120, 7351 TH, and registered with the Trade register under number 74599690, where decisions concerning the purposes and means of processing personal data occur, occur as Controller for the processing of such personal data.

DRONEQ ROBOTICS

Weikamperweg 120
7351 TH Hoenderloo
Netherlands
Tel. +31 88 64 65 000
info@droneq.nl

MARITIME DRONE COMMAND CENTER

DEN HELDER

Willemsoord 51
1781 AS  Den Helder  (NH)

 Netherlands

DRONEQ DRONE COMMAND CENTER

ENSCHEDE

p/a Technology Base
Vliegveldstraat 100 – B519
7524 PK Enschede

Netherlands

DRONEPORT EEMSHAVEN

EEMSHAVEN

Schildweg 16
9979 XR Eemshaven

Netherlands