SECURITY & SAFETY BIJ DRONE OPERATIES

Veiligheid bij drones en drone operaties is een veel besproken en veel beschreven onderwerp dat leeft onder de mensen en in de media, vaak terecht en even zo vaak onterecht met een negatieve ondertoon. Feit is dat diensten met drones aan een onmiskenbare opmars bezig zijn en onderweg zijn een belangrijke plaats in het dagelijks (zakelijk) leven in te nemen.

Veiligheid en privacy voor mensen en objecten zijn aspecten die onlosmakelijk verbonden zijn met het leveren van drone diensten. De beproefde basisprincipes van Risico Management zijn ook van toepassing voor drone diensten: risico = kans x effect. Het risico zal toenemen naar mate er meer vluchten worden uitgevoerd en nieuwe toepassingen hun weg zullen vinden. Bij het toenemen van de belangrijkheid van drone diensten zal de afhankelijkheid van drone diensten in toenemende mate een belangrijke factor worden ten aanzien van de business continuïteit van klanten. Ook zullen incidenten met drones of verstoring van de drone diensten een steeds groter effect (impact) op hun business hebben.

Drone Operators dienen dan ook zowel veiligheid als kwaliteit hoog op hun prioriteitenlijstje te hebben. Zij dienen zich ook te realiseren dat de data die met drones worden verzameld voor de klanten belangrijke en vaak gevoelige informatie bevat. DroneQ Aerial Services heeft al bijna 20 jaar lang alle aspecten van informatie- en data beveiliging in het DNA. Niet alleen de procedurele kanten zoals policies en beheersmaatregel kaders zoals ISO en CobiT, maar ook de operationele kanten zoals security testen en concrete beheersmaatregelen zoals Data Loss Prevention, netwerk- en endpoint security, security monitoring en Incident Response.

Deze kennis, expertise en ervaring heeft DroneQ Aerial Services geprojecteerd op de dienstverlening met drones. Om de drone operaties op een veilige manier uit te voeren zijn fysieke maatregelen genomen waaronder alle drones uit rusten met deugdelijke verlichting om optimaal zicht te verkrijgen op objecten, Airsafe systemen welke parachutes deployen in geval van uitval van motoren en in speciale gevallen wordt gebruik gemaakt van beschermende kooien rond de drone. Hiermee wordt niet alleen de veiligheid van mensen binnen het drone operatiegebied significant verhoogd, maar ook de gebouwen en andere objecten. Tevens wordt de operationele continuïteit van de dronediensten verhoogd door minder kans op schade aan de drones.

DroneQ Aerial Services hanteert een Data Classificatie policy waarbij de data van de klant wordt geclassificeerd en waarin is vastgelegd op welke manier er met de data moet worden omgegaan tijdens het verwerken, opslaan en delen van die data. Mede door het nemen van beheersmaatregelen zoals bijvoorbeeld een veilige bestandsuitwisseling, versleuteling van dataverbindingen tussen de drone en remote controller en andere relevante maatregelen maken dat DroneQ Aerial Services te allen tijde “in control” is van de data van klanten. Zaken die ook belangrijk zijn voor het voldoen aan wet- en regelgeving ten aanzien van gegevensbescherming zoals de AVG (GDPR) dat voorschrijft.

Aanvullende maatregelen zoals het adequaat opleiden en certificeren van personeel, het hebben en onderhouden van een Operationeel Handboek met onder andere alle procedures en werkinstructies, testen en onderhoud van de drones en alle andere verplichte en niet verplichte zaken zijn onontbeerlijk om op een veilige en verantwoorde wijze drone operaties uit te voeren. De wet-en regelgeving is belangrijk voor de drone industrie, maar uiteraard is “common sense” en het bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid eveneens belangrijk in de dagelijkse drone operatie. Ook is het belangrijk om de bewustwording van de wereld om ons heen aandacht te geven. Naast de risico’s die er nu eenmaal zijn bij drone operaties, zorgen drones ook voor hele goede, mooie en nuttige toepassingen en het is goed dit ook onder de aandacht te brengen.

Security en Safety zijn, naast de kwaliteit van de diensten en andere facetten, cruciaal om bij te dragen een aan betere acceptatie en omarming van de professionele inzet van drones in onze maatschappij. DroneQ Aerial Services committeert zich eraan om proactief deel te nemen aan innovatie en het continue optimaliseren van drone veiligheid en kwaliteit.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het formulier op onze contact pagina.