&wphead=true">

DRONEQ AERIAL SERVICES

I N N O V A T I O N   b y   D E S I G N

 

Ontwikkelingen en toepasbare innovaties ondersteunen organisaties om op een snellere, grondige en veilige manier data van een hogere kwaliteit te verzamelen. Organisaties verkrijgen op een innovatieve wijze waardevolle relevante data en worden daarmee in staat gesteld om beslissingen te nemen om onderscheidend, efficiënter, goedkoper en innovatiever te kunnen zijn en hun klanten effectiever te kunnen bedienen. Nu en in de toekomst.

Enterprise klasse drones systemen kunnen op zeer lastige plekken ingezet worden onder vrijwel elke weersomstandigheden, en ten opzichte van de traditionele methodes van inspecties en aerial mapping werken ze sneller, flexibeler, goedkoper, veiliger en leveren zeer hoge kwaliteit door technologieën als 5K en 4K hoge-resolutie camera’s voor film en foto’s, thermische camera’s, specifieke sensoren en een eigen onafhankelijke dubbel GPS systeem (RTK) voor navigatie met een nauwkeurigheid van 1 cm en immuniteit voor interferentie van elektromagnetische velden.

DroneQ heeft de roots in de Offshore, civiele onder- en bovenwaterbouw en calamiteiten response en heeft meer dan 20 jaar inspecties uitgevoerd van olie- en gaswinning installaties, pijpleidingen, kabels en surface- en andere subsea installaties met UAV’s en ROV’s (Remotely Operated Vehicles) en daar wereldwijd kennis en ervaring opgebouwd in destructieve en non-destructieve inspecties, vastlegging en rapporteren op alle niveaus, van senior management tot technische stakeholders. Deze kennis en ervaring past DroneQ toe in de DroneQ dienstverlening met RPAS, Remotely Piloted Aircraft System in de dagelijkse drone operaties voor klanten om waardevolle data te verzamelen en voorop blijven lopen op het gebied van ontwikkeling en innovatie en toepassing daarvan met specialistische en toegewijde teams, innovatieve technologieën en processen.

DroneQ is volledig DJI UTC Inspection gecertificeerd. Alle DroneQ piloten hebben de internationale UTC Inspection opleiding doorlopen, hebben het examen afgelegd en zijn gecertificeerd voor het professioneel en veilig inspecteren van industriële objecten en het uitvoeren van Aerial Mapping, waaronder 2D en 3D mapping van gebieden en objecten. UTC Inspection heeft een focus op observatie van gebouwen en constructies, elektrische distributie, gas- en olieleidingen, bosbouw, cartografie en natuurbescherming. Met de UTC Inspection certificering kan de kwaliteit van piloten en klantdata geborgd worden door het hoogstaande kwaliteit niveau welke vereist is voor de certificering UTC Inspection!

Video inspectie op 4 en 5K hoge-resolutie waarbij de beelden voorzien zijn van versleutelde timestamps om de integriteit van de vastlegging te waarborgen, wat zorgt voor zekerheid over welke foto of video waar en op welk moment is gemaakt. De video inspectie gaat vergezeld van een hoogwaardig rapport zoals overeengekomen in de scope van de inspectie.

Toepassingsgebieden zijn onder andere telecom installaties zoals zendmasten, bouwconstructies, offshore installaties, windturbines en hoogspanning masten en kabels, bouwwerken zoals bruggen en gebouwen.

Visuele inspectie van objecten waar het zeer lastig is om bij te komen kunnen op een snelle en veilige manier plaatsvinden door inzet van een professionele enterprise klasse drone. Snelle interventie drones kunnen na het ter plaatse zijn binnen 2 minuten in de lucht zijn en beginnen met het leveren van waardevolle informatie.

Bij constatering van afwijkingen kunnen additioneel hoge-resolutie film – en/of foto opnames worden gemaakt. Tevens is dit handig bij het vanuit de lucht mappen van gebieden (aerial cartografie) en ter ondersteuning van flora- en fauna beheer.

Thermische inspecties met hoge-resolutie camera’s worden onder andere ingezet om beschadigingen en breuken in kabels en leidingen op te sporen door middel van het meten van temperatuursverschillen die met het blote oog niet zichtbaar zijn, warmte lekkages op daken en andere constructies, veiligheidsventielen en faciliteiten als zonnepanelen.

Ook wordt het toegepast ter ondersteuning van hulpdiensten zoals bij brandweer voor het detecteren van hotspots en bij Search & Rescue ondersteuning bij het zoeken naar personen in het donker of moeilijk toegankelijke locaties.

Hoge resolutie 2D en 3D mapping (cartografie), volume- en hoogte metingen, stockpile metingen en 4K en 5K film- en/of foto opnames van objecten zoals bouwterreinen, landschappen, industriële en bouwconstructies, gebouwen.

Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van zeer nauwkeurige plaatsbepaling door middel van Real Time Kinematics (RTK) en GPS Time Stapping, wat zorgt voor zekerheid over welke foto of video waar en op welk moment is gemaakt, wat het gebruik voor kritische inspecties of als bewijsmateriaal vergemakkelijkt.

INDUSTRIËLE INSPECTIES

INDUSTRIE 

Het inspecteren van offshore installaties, opslagtanks, fabrieken en industrie, schoorstenen en afvoerleidingen, pijpleidingen en pompinstallaties, afsluiters en veiligheidsventielen, koeltorens en overige industriële bedrijfsmiddelen.

TELECOM

Inspecties en het in kaart brengen van telecom infrastructuur zoals satelliet schotels, radio-, televisie- en telefoon zendmasten voor controles op corrosie, beschadigingen, losse bevestigingen en koppelingen.

NUTSVOORZIENINGEN 

Inspecties van hoogspanning masten  en kabels, windmolens, zonnepanelen, drinkwaterinstallaties, waterzuiveringsinstallaties, etcetera.

INFRASTRUCTUUR

Het inspecteren van bouwconstructies zoals bruggen en viaducten, tram- en trein bovenleidingen, gemalen en overige waterwerken, dijken en zeeweringen, etcetera.

AERIAL MAPPING & CINEMATOGRAFIE

CONSTRUCTIE

Inspecties en het in kaart (cartografie) brengen van bouwterreinen en bouwinstallaties zoals kranen, het vastleggen van bouw vorderingen van gebouwen en overige bouwwerken, support bij hijs- en installatie werkzaamheden, 2D en 3D modelling, volume- en hoogte berekeningen en overige drone aerial ondersteuning.

NATUURBEHEER 

Het inspecteren en cartografisch vastleggen van natuurgebieden in 2D en 3D, observeren en tellingen van flora- en fauna, veranderingen zoals bos- en heide gebieden vastleggen, inspecteren op broedplaatsen met thermische camera’s, aerial support bij incidenten zoals bos- en heide branden en overstromingen, zoeken naar verdwaalde of onbevoegde personen.

LANDBOUW

Het inspecteren en vastleggen van agrarische terreinen en ondersteuning bij agrarische activiteiten zoals het in kaart brengen van gezonde en zieke gewassen, besproeien van gewassen en vele overige toepassingen.

CINEMATICS & FOTOGRAFIE

Hoge-resolutie film- en/of foto opnames tijdens video- of visuele inspecties, evenementen of objecten zoals gebouwen en daken van fabrieken, bedrijven, woningen, winkelcentra en bedrijfshallen met speciale aandacht voor staat van onderhoud en voorzieningen zoals antennes, airco’s en ventilatie pijpen en overige voorzieningen.